Skip to main content

 

Definities

 • Colour Freak Cosmetics: Colour Freak Cosmetics, gevestigd te Lelystad, Kamer van Koophandel nr. 70345163.
 • Klant: degene met wie Colour Freak Cosmetics een overeenkomst heeft gesloten.
 • Partijen: Colour Freak Cosmetics en klant tezamen.
 • Consument: een particulier die handelt voor privé-doeleinden.

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Colour Freak Cosmetics.
 • Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen

 • Alle door Colour Freak Cosmetics gehanteerde prijzen zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en zijn exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen).
 • Colour Freak Cosmetics is gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, die in haar winkel, op haar website of anderszins worden getoond, te allen tijde aan te passen.
 • Stijgingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Colour Freak Cosmetics op het moment van het uitbrengen van een aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen.

Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen anders dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten conform het monster of model zullen zijn.

Betalingen en betalingstermijn

 • De klant dient het volledige bedrag te hebben voldaan bij het afrekenproces op www.ColourFreakCosmetics.com.
 • Color Freak Cosmetics behoudt zich het recht om levering uit te stellen totdat het gehele bedrag is betaald, of er een bewijs van zekerheid is verkregen dat betaling van het gehele bedrag mogelijk is.

Gevolgen van niet tijdige betaling

 • Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Colour Freak Cosmetics gerechtigd vanaf de dag dat de klant in verzuim treedt, een rente van 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en moet hij schadevergoeding aan Colour Freak Cosmetics betalen.
 • De incassokosten worden berekend op basis van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling bij de klant, zijn de vorderingen van Colour Freak Cosmetics op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Colour Freak Cosmetics, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Colour Freak Cosmetics te betalen.

Recht van terugvordering van goederen

 • Zodra de klant in gebreke is gesteld, is Colour Freak Cosmetics gerechtigd zich op het recht van reclame te beroepen ten aanzien van de onbetaald gebleven producten die aan de klant zijn geleverd.
 • Colour Freak Cosmetics beroept zich op het recht van terugvordering door middel van schriftelijk of elektronisch bericht.
 • Zodra de klant van het ingeroepen recht op terugvordering in kennis is gesteld, dient de klant de betreffende producten naar Colour Freak Cosmetics te retourneren, tenzij partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken.
 • De kosten voor het afhalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Recht op herroeping

 • Een klant kan een online aankoop tijdens een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het product niet op maat is gemaakt of aan speciale behoeften is aangepast (zoals afgesproken)
  • het geen product betreft dat om hygiënische redenen niet mag worden teruggezonden (cosmetica, badmode, enz.)
 • De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in op de dag nadat de klant het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen.
 • De klant kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via Info@colourfreakcosmetics.com, desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Colour Freak Cosmetics.
 • De klant is verplicht het product binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan Colour Freak Cosmetics te retourneren, na welke termijn zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 • De kosten voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant en kunnen niet op Colour Freak Cosmetics worden verhaald, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Colour Freak Cosmetics deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig gedane beroep op het herroepingsrecht aan de klant terugbetalen, mits de klant het product tijdig aan Colour Freak Cosmetics heeft teruggezonden.

Opschorting van verplichtingen door de klant

 • De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Recht van retentie

 • Colour Freak Cosmetics kan een beroep doen op het recht van eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Colour Freak Cosmetics aan de klant verkochte producten bij zich houden totdat de klant alle openstaande facturen vanuit Colour Freak Cosmetics heeft voldaan.
 • Het recht van eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Colour Freak Cosmetics verschuldigd is.
 • Colour Freak Cosmetics is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht lijden ten gevolge van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Verrekening

 • De opdrachtgever doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Colour Freak Cosmetics te verrekenen met enige vordering op Colour Freak Cosmetics.

Eigendomsvoorbehoud

 • Colour Freak Cosmetics blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Colour Freak Cosmetics.
 • Tot het tijdstip van betaling kan Colour Freak Cosmetics haar eigendomsvoorbehoud inroepen en de goederen terugnemen.
 • Voordat het eigendom naar de klant is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden, verkopen of vervreemden.
 • Indien Colour Freak Cosmetics een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Colour Freak Cosmetics het recht om schadevergoeding, gemiste winst en rente te vorderen.

Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats via Colour Freak Cosmetics, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt voldaan, heeft Colour Freak Cosmetics het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.
 • Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim, en kan hij geen bezwaar maken tegen niet tijdige levering door Colour Freak Cosmetics.

Levertijd

 • Een door Colour Freak Cosmetics opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet wordt gehaald, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De levering gaat in zodra de klant het (online) bestelproces volledig heeft doorlopen en van Colour Freak Cosmetics een (online) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.
 • Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Colour Freak Cosmetics niet binnen 45 dagen kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de levering van de door hem bestelde producten tijdig kan geschieden.

Transportkosten

De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 • Indien de verpakking van een geleverd product is geopend of beschadigd, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger.
 • Indien de klant zelf zorgt voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Colour Freak Cosmetics te melden. Anders kan Colour Freak Cosmetics niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Garantie

 • De garantie met betrekking tot producten geldt alleen voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 • De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, veranderingen aan het product, nalatigheid of onwenselijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van de schade niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten, gaat over op de klant op het moment dat deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd.

Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd

 • De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

 • De klant vrijwaart Colour Freak Cosmetics voor alle aanspraken van derden die verband hebben met de door Colour Freak Cosmetics geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 • De klant dient een door Colour Freak Cosmetics geleverd product of geleverde dienst zo spoedig mogelijk te controleren op eventuele tekortkomingen.
 • Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Colour Freak Cosmetics daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te brengen.
 • De klant moet binnen 14 dagen na het ontdekken van de tekortkomingen, Colour Freak Cosmetics hiervan op de hoogte brengen.
 • De klant dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te geven, zodat Colour Freak Cosmetics in staat is adequaat te reageren.
 • De opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een product van Colour Freak Cosmetics.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er niet toe leiden dat Colour Freak Cosmetics zich genoodzaakt ziet andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen.

Ingebrekestelling

 • De klant dient Colour Freak Cosmetics schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de klacht en/of ingebrekestelling Colour Freak Cosmetics ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever

 • Indien Colour Freak Cosmetics met meerdere opdrachtgevers een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die uit hoofde van die overeenkomst aan Colour Freak Cosmetics verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Colour Freak Cosmetics

 • Colour Freak Cosmetics is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of eigen schuld.
 • Indien Colour Freak Cosmetics (deels) aansprakelijk is voor de schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Colour Freak Cosmetics is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 • Indien Colour Freak Cosmetics aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts bij benadering en zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Colour Freak Cosmetics vervalt binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Ontbinding

 • De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Colour Freak Cosmetics toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt door haar bijzondere aard of van geringe betekenis is.
 • Indien nakoming van de verplichtingen door Colour Freak Cosmetics niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Colour Freak Cosmetics in verzuim is geraakt.
 • Colour Freak Cosmetics heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien de omstandigheden Colour Freak Cosmetics goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • Zoals bepaald in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, kan een tekortkoming van verkoper (in dit geval Colour Freak Cosmetics) in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Colour Freak Cosmetics worden toegerekend in een situatie die onafhankelijk is van de wil van Colour Freak Cosmetics.
 • De in lid 1 bedoelde overmachtssituatie is mede van toepassing, maar bevat niet: noodtoestand (zoals burgeroorlog, oproer, rellen, natuurrampen e.d.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, COVID-19, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Colour Freak Cosmetics niet aan een of meer verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Colour Freak Cosmetics daaraan wel kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Colour Freak Cosmetics is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd; ook niet als zij als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan blijkt dat het noodzakelijk is om de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijziging van de algemene voorwaarden

 • Colour Freak Cosmetics is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Inhoudelijk belangrijke wijzigingen zullen door Colour Freak Cosmetics zoveel mogelijk vooraf met de klant worden besproken.
 • De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in geval van een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 • De klant kan zijn rechten niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Colour Freak Cosmetics.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig blijken, laat dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.
 • Een bepaling die ongeldig is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst komt bij hetgeen Colour Freak Cosmetics bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen stond.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Colour Freak Cosmetics gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

1 augustus 2020

Be the first to hear about
our special offers!

And get 10% off
your first order

 when you join our newsletter